Hur går examinationen till?

Examinationsrutiner vid examination av ST i Ortodonti
Beslutat vid nationellt ST-handledarmöte i Malmö 210112

Bedömning under ST-utbildning
1,5 år efter påbörjad ST-utbildning tillfrågas en extern examinator och en kortfattad rapport skickas till denne. Rapporten kan bestå utav den individuella studieplanen (Word mallen med samtliga delmål) med ifyllda genomgångna kurser/moment samt vilka moment/kurser som planeras för den resterande delen av tjänstgöringen.
Information om antal nystartade patienter sedan början på utbildningen, antal överförda patienter samt om forskningsprojekt påbörjats bör också figurera i mallen. Önskvärt är att samtliga utbildningscentra på sikt använder samma mall. Tidpunkt för examinationen under tjänstgöringstiden. Examinationen kan genomföras tidigast när samtliga mål är uppfyllda.

Inför slutprov:
Dokumentation
ST-tandläkaren förbereder en sammanfattning för 30 utvalda fall under det sista året av utbildningen. Av dessa skall minst 75% vara färdigbehandlade (23 fall) och max 25% under behandling (7 fall).

Åtta veckor innan examinationen
Underlag för bedömningen som skickas till examinatorn 8 veckor innan slut examinationen är följande:
En kort överskådlig sammanfattning av examinationsfallen med kort diagnos, terapi plan och uppnådd behandlingsfas (på en Word mall) där tre intraorala bilder (fram och sidor) belyser fallet. Inga namn eller personnummer figurerar, bara initialer, ålder vid behandlingsstart och nummer på fallet.
Beräkning av antalet av ST-tdl startade fall, till ST-tdl överförda fall, och av ST-tdl avslutade fall.
Kort beskrivning av forskningsprojekt (A4 i abstract format). Krav för denna del är att ST-tandläkaren har startat eller deltagit i men inte nödvändigtvis avslutat ett projekt. Detta kan även bestå av en litteraturöversikt kring ett ämne. Sammanfattning av kursplan/alternativ samtliga intyg för olika delmål där innehållet av utbildningen beskrivs i relation till delmål.
Inom två veckor från det att dokumentationen mottagits, meddelar examinatorn ST-tandläkaren vilka fall hen valt ut. Examinatorn väljer ut minst 3 fall (helst 4 om bara en eller två ST-tdl examineras) per ST-tdl.
OBS! Max 3 ST tandläkare examineras under en dag. För flera än 3 ST delas examinationen upp på två dagar.
Senast 3 veckor innan examinationen skickar ST-tandläkaren sammanfattningen med utförligare beskrivning av behandlingsplan samt diskussion kring behandlingen (enligt den lokala mallen) och representativa foto (före och efter behandling), för varje utvalt fall, till examinatorn.

Under examinationsdagen
Den första delen av examinationen sker i sluten grupp. En publik del av examination hålls därefter där ST tandläkare presenterar ett eget fall alternativt seminariearbete alternativt forskningsprojekt. Deltagare i den första delen av examinationen är: ST-tandläkaren/na som examineras, huvudhandledare, extern examinator. I mån av plats även andra handledare, och eventuellt andra ST-tandläkare. I början på examinationsdagen sitter examinator själv med ST-tandläkaren/na under 30–60 min (beroende på antal ST) för genomgång av utbildningen. De 30 fall skall finnas till förfogande i digital format för en eventuell snabb granskning. Under den slutna delen av examinationen, presenterar ST-tandläkaren kortfattat fallen och en diskussion sker kring motivation av behandlingen, behandlingsprinciper, risker och prognos och mera med fallen som utgångspunkt. OBS! För varje fall bör 30 minuter reserveras, och av dessa minst 15 minuter för diskussion. Den externa examinatorn kan, i mån av tid, dela ut en för ST- tandläkaren ”okänt” fall, där ST tandläkare bör föreslå diagnos samt behandlingsplan med motivering.

Publik del av examination
ST tandläkare kan presentera eget fall alternativt seminariearbete/alternativt forskningsprojekt. Presentationen under den publika delen av examinationen skall ha en populärvetenskaplig karaktär.