Stadgar för Svenska Ortodontiföreningen

§ 1. Svenska Ortodontiföreningen är en sammanslutning av tandläkare som innehar specialistkompetens i ortodonti. Föreningen har till uppgift att:

 • behandla intressefrågor som rör specialiteten inom såväl offentlig som privat ortodontivård, nationellt och internationellt
 • stimulera till aktiviteter inom ämnesområdet
 • bevaka och främja samt tillvarataga utbildnings- och forskningsfrågor inom ämnesområdet
 • samarbeta med andra ämnesföreningar
 • stimulera och utveckla internationellt samarbete
 • representera specialiteten inför myndigheter och andra organisationer inom och utom landet
 • medverka till samordning av den regionala kurs- och föredragsverksamheten

§ 2. Regionalt tillvaratages föreningens intressen av: Svenska Ortodontiföreningen / Ost Svenska Ortodontiföreningen / Nord Svenska Ortodontiföreningen / Syd Svenska Ortodontiföreningen / Väst nedan kallade regionföreningar.

§ 3 Aktivt medlemskap i föreningen kan vinnas av den som innehar specialistkompetens i ortodonti och är medlem av Sveriges Tandläkarförbund och som är yrkesverksam eller arbetssökande inom specialiteten i Sverige. Pensionärer räknas som aktiva om de är yrkesverksamma inom specialiteten.

§ 4. Passivt medlemskap kan vinnas i föreningen. Passiva medlemmar har ingen rösträtt och kan ej väljas till förtroendeuppdrag. Till dessa hör följande kategorier:

 • tandläkare under regelrätt specialistutbildning i ortodonti
 • pensionerade ortodontister
 • svenska ortodontister som ej är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund
 • övriga tandläkare, nationellt och internationellt med intresse för specialiteten
 • företagsmedlemmar

§ 5. Ansökan om medlemskap insändes till föreningens sekreterare. Medlem kommer sedan att tillhöra den regionförening där han/hon är yrkesverksam. Uteslutning av medlem beslutas av styrelsen.

§ 6. Hedersledamot kan, oberoende av nationalitet eller förbundstillhörighet kallas av föreningen.

§ 7. Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift i den ordning föreningen bestämmer. Av den till föreningen inbetalda årsavgiften går en del till respektive regionförening.

§ 8. Ordinarie föreningsmöte skall hållas en gång/år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen så beslutar eller då minst 20 av föreningens aktiva medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställan därom. Skriftlig kallelse skall ske minst 3 veckor före ordinarie möte och minst 1 vecka före extra möte.

§ 9. Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 10. Vid ordinarie möte för året skall följande ärenden förekomma:

 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • revisionsberättelse
 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av valnämnd
 • val av styrelse
 • val av revisorer
 • budget och årsavgift för kommande år

§ 11. All omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid öppen omröstning äger vid lika röstetal ordföranden utslagsröst, vid sluten omröstning avgör lotten. Föreningen är beslutsmässig då minst 40 av föreningens aktiva medlemmar är närvarande. Röstning med fullmakt är tillåten. Varje närvarande aktiv medlem får därvid företräda ytterligare 1 medlem.

§ 12. Föreningens styrelse består av ordförande och sekreterare som väljs på föreningsmöte samt 1 ledamot från var och en av de 4 regionstyrelserna. Dessa ledamöter utses ur respektive regionstyrelse. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter är närvarande. Vid röstning inom styrelsen äger ordföranden utslagsröst. Regionstyrelseledamöterna kan ha suppleanter som äger rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro.

§ 13. Styrelsens ledamöter väljs med saxade mandattider( Se anvisningar till stadgarna). Mandattiden är 2 år och man tillträder sina uppdrag vid årsskiftet.

§ 14. Föreningens valberedning består av 4 ledamöter varav en är sammankallande. Till föreningens valberedning utser de regionala valnämnderna inom sig 1 ledamot var. Mandattiden är 1 år. Tillträder den 1/7. Valberedningen åligger att vid de val som anges i § 11, 2:a stycket efter hörande av respektive regionförening, avge förslag till ordförande, sekreterare och revisorer.

§ 15. För granskning av föreningens räkenskaper väljs 2 revisorer. Mandattiden är 1 år. Tillträder den 1/1.

§ 16. För ändring av dessa stadgar fordras minst 2/3 majoritet av närvarande och representerade aktiva medlemmar vid 2 på varandra följande möten varav det ena skall vara ordinarie.

§ 17. För föreningens upplösning fordras att beslut härom fattas vid 2 på varandra följande möten med minst 3 månaders mellanrum. Ett av mötena skall vara ordinarie. Vid båda mötena skall förslaget biträdas av minst 2/3 av föreningens närvarande aktiva medlemmar. Vid sista mötet skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Anvisningar till stadgar för Svenska Ortodontiföreningen

§ 3 Aktivt medlemskap. Med yrkesverksam pensionär menar man den som arbetar 15 timmar och mer per vecka med specialiteten.

§ 5 Uteslutning av medlem. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem om denne:

 • ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen
 • motarbetar föreningens intressen

§ 13 Saxade mandattider. För att erhålla kontinuitet i styrelsearbetet väljes ordförande och sekreterare vart annat år omväxlande.

§ 14 Valnämnden skall inom sig utse en sammankallande.

Medlemsvillkor

 • Medlemskapet i SOF förlängs varje år under förutsättning att medlemsavgiften betalats in.
 • Avgift 500 kr betalas till bankgiro: 5777-7096 (nya medlemmar och medlemmar från föregående år)
 • Sen betalning för medlemmar från föregående år: Om du betalar efter 1 februari är medlemsavgiften 700 kr
 • Återinträde: Du som tidigare varit medlem och inte betalade medlemsavgiften föregående år är struken ur matrikel och måste själv begära återinträde. Återinträdesavgift 500 kr har införts för den som gått ur föreningen. Ansökan om nytt medlemskap görs här på webbplatsen. Förutom återinträdesavgiften skall årets avgift också betalas. Totalt (500 kr + 500 kr).
 • Aktiva medlemmar är ortodontister yrkesverksamma i Sverige som är medlemmar i Svenska Tandläkarförbundet
 • Passiva medlemmar är ortodontister som inte är med i Svenska Tandläkarförbundet, ortodontister verksamma i utlandet, pensionerade ortodontister, ST-tandläkare, allmäntandläkare och firmor.
 • Du som går i pension och slutar arbeta anmäler detta till sekreteraren. Du blir då passiv medlem.
 • ST-tandläkare: Som medlem i SOF har du som är ST tandläkare reducerade avgifter till våra kongresser och kurser.
 • Du som är ST-tandläkare måste själv anmäla när du blir klar specialist. Du har då möjlighet att bli aktiv medlem om du är medlem i Svenska Tandläkarförbundet. Anmäls till sekreteraren.
 • Om du vill avsluta ditt medlemskap skall du kontakta sekreteraren före 15 januari.
 • Kontrollera att dina uppgifter i matrikeln stämmer. Du kan uppdatera dina uppgifter genom att klicka på redigera Användarprofil.
 • Du måste meddela om din status som aktiv eller passiv medlem ändras (medlem i Tandläkarförbundet).
 • Inga betalningsavier skickas ut.
 • Personuppgifter behandlas enligt Svenska Ortodontiföreningens Personuppgiftspolicy. Personuppgiftsansvarig är sekreteraren till Svenska Ortodontiföreningens centrala styrelse. För kontaktuppgifter se rubriken "Styrelse".

Genom inbetalning av medlemsavgiften accepteras medlemsvillkoren.