Man blir specialist i ortodonti genom en treårig utbildning. Utbildningstiden kallas för specialiseringstjänstgöringen i ortodonti eller kort "ST ortodonti". Specialiseringstjänstgöringen regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77 som du kan hitta här.

I Sverige finns ett antal nationella ST tjänster som är fördelade till Institutioner/utbildningsenheter i Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm (Eastman & KI), Umeå och Örebro. Utöver dessa nationella platser finns även ett antal uppdragsutbildningar. Uppdragsutbildningar kan vara helt i egen regi eller i anslutning till en Institution/utbildningsenhet. I dagsläge finns uppdragutbildningar i Falun, Gällivare, Gävle, Luleå, Lund, Sundsvall, Uppsala, Västerås, Örnsköldsvik, Östersund.

Förutsättning för att kunna börja med en ST tjänst är att man har svenska tandläkarlegitimation och har arbetat minst i två år som allmäntandläkare. Specialiseringstjänstgöringen omfattar minst 3 år heltidsarbete och är uppdelad till 70% klinik och 30% teori. Teoretiska delen består av ett ämnesspecifik programm och en specialistövergripande del. Specialistövergripande delen utgörs till stor del av nationella kurser som annonseras på Centrala studierektorsgruppens webbplats http://sttandlakare.se. Här kan även en del specialistspecifika kurser annonseras.

Vid sidan av Centrala studierektorsgruppen möts utbildningsansvariga i ortodonti en gång om året. Utbildningsanvsariga i ortodonti är Svenska ortodontiföreningens representanter i frågor som rör specialiseringstjänstgöring i ortodonti. Utbildningsansvariga i ortodonti har tagit fram riktlinjer för utbildningsaktiviteter som kan leda till att uppfylla delmålen för specialistspecifika delen. Riktlinjerna sammanfattas här.